inviteph1

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1(ปฐมนิเทศโครงการ) เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรับทราบ ในภาพรวมของโครงการ อาทิ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษา สภาพพื้นที่โครงการ ตลอดจนแผนการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาตลอดจนความต้องการของพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 2 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

แผนที่จัดประชุม โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท (อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)

 

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)

 08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
 09.30 – 10.00 น. พิธีเปิดการประชุม
 10.00 – 10.10 น. ชมวีดีทัศน์แนะนำโครงการ
 10.10 – 10.30 น. นำเสนอ “เหตุผลความจำเป็นในการศึกษาโครงการ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา
และแผนการดำเนินงาน” โดย ผู้จัดการโครงการ
 10.30 – 10.50 น. นำเสนอ “แนวทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม” โดย ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม (รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม)
 10.50 – 11.30 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ดำเนินรายการ
โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 11.30 – 12.00 น. สรุปประเด็นข้อเสนอแนะและสรุปปิดการประชุม
 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน