เวทีที่ 1 วันอังคารที่ 14 พฤษจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุนพิน ที่ว่าการอำเภอพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เวทีที่ 2 วันอังคารที่ 14 พฤษจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เวทีที่ 3 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เวทีที่ 4 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เวทีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เวทีที่ 6 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี