เวทีที่ 1 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุนพิน ที่ว่าการอำเภอพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เวทีที่ 2 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เวทีที่ 3 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนสัก ชั้น 2 อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี