ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอำเภอดอนสัก-เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรับทราบ ในภาพรวมของโครงการ  อาทิ เหตุผลความจำเป็นในการศึกษาโครงการ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา และแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาตลอดจนความต้องการของพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการร่วมกัน ทางโครงการฯ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 จำนวน 3 เวที ดังนี้

เวทีที่ 1 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น.
ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุนพิน ที่ว่าการอำเภอพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวทีที่ 2 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวทีที่ 3 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนสัก ชั้น 2 อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี


กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 – 09.20 น. พิธีเปิดการประชุม
09.20 – 09.30 น. ชมวีดีทัศน์แนะนำโครงการ
09.30 - 10.20 น. การนำเสนอข้อมูลโครงการ
- ภาพรวมโครงการ อาทิ เหตุผลความจำเป็นในการศึกษาโครงการ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา และแผนการดำเนินงาน โดย ผู้จัดการโครงการ
- แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
- แนวการการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม โดย ผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

10.20 – 11.10 น. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
11.10 – 11.30 น. สรุปประเด็นข้อเสนอแนะและสรุปปิดการประชุม


Unite Forms Error: form with alias='invite-group-1' not found