สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดการประชุมเปิดโครงการ เพื่อเปิดตัวโครงการ และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง