การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560

invitemeet2ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอำเภอดอนสัก-เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 6 เวที

donsak meeting2cขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็น เรื่อง “แนวเส้นทางและตำแหน่งสถานีรถไฟดอนสัก-สุราษฎร์ธานี”“แนวทางการชดเชยทรัพย์สิน” “มาตรการเบื้องต้นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ” ในการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอำเภอดอนสัก-เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางโครงการฯ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 จำนวน 6 เวที ดังนี้

9 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 จำนวน 3 เวที

bannergroup1ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรับทราบ ในภาพรวมของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาตลอดจนความต้องการของพื้นที่ ทางโครงการฯ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 จำนวน 3 เวที ดังนี้

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 

ลงสำรวจพื้นที่โครงการฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลที่ปรึกษา โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สำรวจตามสถานีรถไฟในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรับทราบ ในภาพรวมของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาตลอดจนความต้องการของพื้นที่