9 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 จำนวน 3 เวที

bannergroup1ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรับทราบ ในภาพรวมของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาตลอดจนความต้องการของพื้นที่ ทางโครงการฯ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 จำนวน 3 เวที ดังนี้

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 

ลงสำรวจพื้นที่โครงการฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลที่ปรึกษา โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สำรวจตามสถานีรถไฟในพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรับทราบ ในภาพรวมของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาตลอดจนความต้องการของพื้นที่

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดการประชุมเปิดโครงการ เพื่อเปิดตัวโครงการ และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง